بلندگوی هوشمند کنترل صوتی KiKiمحلی

بلندگوی هوشمند کل خانه را کنترل خواهد کرد

سیستم تشخیص گفتار دقیق تر، سریعتر، بلندگو، کنترل از راه دور در یک

شبکه WiFi، ارتباطات محلی

با کمک اتصال بی سیم WiFi روتر محلی، کنترل صوتی سوئیچ هوشمند SAVEKEY بدون دسترسی به اینترنت قابل تحقق است.

کنترل از راه دور صوتی تجهیزات هوشمند در کل خانه

بلندگوی دستی، تمامی سوئیچ ها و دستگاه های هوشمند SAVEKEY تحت کنترل هستند

پاسخ فرمان، سریعتر و دقیق تر

تحت فرمان صوتی دقیق، سریعتر از بلندگوی هوشمند متکی به اینترنت است